Додаткове меню

    Положення про методичне об'єднання вчителів
1. Загальні положення
За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.
2. Завдання МО вчителів - предметників
В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:
• вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
• вибір курсів варіативної складової навчального плану;
• експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету;
• аналіз авторських програм і методик;
• затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;
• ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
• робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;
• взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
• організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
• вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;
• вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;
• розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);
• ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;
• звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
• організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.
3. Функції МО
Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій центрів професійного розвитку педагогічних працівників, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.
МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі 2.
МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.
Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
4. Права МО вчителів
МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.
МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.
5. Обов'язки вчителів методоб’єднання
Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:
• брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;
• брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
• брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
• кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.
6. Організація діяльності МО вчителів
МО вчителів обирає голову.
План роботи МО затверджується методичною радою школи.
У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.
Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.
Дане положення затверджується на педагогічній раді.
Термін дії не обмежений.
7. Аналіз результатів роботи МО за звітний період
Об'єкти аналізу:
· характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;
· статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);
· статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;
· виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);
· стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактиці протиправних дій, проведенню сумісних виховних заходів.
Зразковий алгоритм аналізу:
· Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);
· Характеристика пріоритетних напрямів роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямами регіону, освітньої установи; результативність роботи.
· Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату по кожному напряму роботи.
· Конкретний, особистий внесок кожного члена МО в рішення тієї або іншої задачі.
8. Завдання МО на новий навчальний рік
Вимоги до формування цілей:
· головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;
· цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
· цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;
· цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер;
· цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.
9. Вдосконалення професійної компетентності членів МО
· Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції).
· Цільові взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.
· Вивчення нормативних документів МОН України.
· Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.
· Організація роботи по вивченню досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

                                                                             Image 8661 2                                                                                                                                                                        

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

© 2023. ВОЛОДАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ