Додаткове меню

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 № 224-04-VIII

  

СТАТУТ
ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
у новій редакції
(25294847)

смт Володарка
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі – заклад освіти) є комунальним закладом, основним видом діяльності якого є провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.

2. Засновником закладу освіти є Володарська селищна рада (далі - Засновник). Уповноваженим органом управління є відділ освіти Володарської селищної ради (далі - відділ освіти).

3. Заклад освіти заснований на комунальному майні Володарської селищної територіальної громади.

4. Заклад освіти є правонаступником майна, прав та обов'язків:
ЛОБАЧІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
БЕРЕЗНЯНСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
ЗАВАДІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
КОСІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5. Заклад освіти має у своєму складі філії:
ЛОБАЧІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
БЕРЕЗНЯНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
ЗАВАДІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

3
КОСІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
ТАРГАНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

6. Повне найменування закладу освіти: ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Скорочене найменування закладу освіти: ОЗО «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗЗСО I-III СТ. № 1».
Повне найменування філій:
ЛОБАЧІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
БЕРЕЗНЯНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
ЗАВАДІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
КОСІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;
ТАРГАНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Скорочене найменування філій:
ЛОБАЧІВСЬКА ФІЛІЯ,
БЕРЕЗНЯНСЬКА ФІЛІЯ,
ЗАВАДІВСЬКА ФІЛІЯ,
КОСІВСЬКА ФІЛІЯ,
ТАРГАНСЬКА ФІЛІЯ.

4
7. Юридична адреса та місцезнаходження закладу освіти: вулиця Коцюбинського, 44, селище міського типу Володарка, Білоцерківський район, Київська область, 09301.
Юридична адреса та місцезнаходження філій:
вулиця Шевченка, 108, село Лобачів, Білоцерківський район, Київська область, 09355;
вулиця Академіка А. П. Комара, 125, село Березна, Білоцерківський район, Київська область, 09320;
вулиця Шкільна, 35, село Завадівка, Білоцерківський район, Київська область, 09350;
вулиця Перемоги, 35, село Косівка, Білоцерківський район, Київська область, 09353;
вулиця Кооперативна, 2, село Тарган, Білоцерківський район, Київська область, 09362.

8. Заклад освіти є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою.
Філії не мають статусу юридичної особи і діють на підставі цього Статуту та Положення, затвердженого Засновником.

9. Заклад освіти здійснює діяльність за такими видами економічної діяльності:
85.10 Дошкільна освіта;
85.20 Початкова освіта;
85.31 Загальна середня освіта.

10. У складі кожної філії функціонує внутрішній структурний підрозділ - дошкільний підрозділ.

11. Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі Положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

12. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року № 1568,
5
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти і цим Статутом.

13. Заклад освіти має право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законом та цим Статутом, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

14. Основними принципами освітньої діяльності закладу освіти є:
людиноцентризм;
верховенство права;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
розвиток інклюзивного освітнього середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
різноманітність освіти;
цілісність і наступність системи освіти;
прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
відповідальність і підзвітність закладу освіти перед суспільством;
нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
академічна доброчесність;
академічна свобода;
фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом;
гуманізм;
демократизм;
єдність навчання, виховання та розвитку;
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
формування громадянської культури та культури демократії;
формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
6
невтручання політичних партій в освітній процес;
невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених законодавством);
різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
державно-громадське управління;
державно-громадське партнерство;
сприяння навчанню впродовж життя;
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються закладом освіти.

15. Метою діяльності закладу освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
математична компетентність;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
інноваційність;
екологічна компетентність;
інформаційно-комунікаційна компетентність;
навчання впродовж життя;
громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
культурна компетентність;
підприємливість та фінансова грамотність;
інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

16. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова. Мова навчання визначається законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».

17. Заклад освіти забезпечує здобуття освіти на таких рівнях:
дошкільна освіта, що передбачає виконання дитиною вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту (тільки у філіях);
7
початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;
базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;
профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

18. У закладі освіти:
дошкільна освіта здобувається протягом трьох років;
початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;
базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;
профільна середня освіта здобувається протягом двох років.
Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.
Тривалість здобуття освіти на кожному її рівні особами з особливими освітніми потребами у закладі освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

19. Заклад освіти забезпечує здобуття освіти за очною (денною), дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.

20. Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти, за рівнем базової середньої освіти та за рівнем профільної середньої освіти, виданої у встановленому законодав-ством України порядку.

 

2. ДОСТУПНІСТЬ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Право на здобуття повної загальної середньої освіти
Кожному громадянину України, іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні гарантується безоплатне здобуття у закладі освіти дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти на першому та другому рівні за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів один раз протягом життя.

2. Заборона дискримінації:
8
1) заклад освіти не встановлює обмежень у доступі до здобуття дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти;

2) право на здобуття повної загальної середньої освіти у закладі освіти гарантується незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості, а також інших обставин та ознак;

3) жоден учасник освітнього процесу не повинен зазнавати жодних форм дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження в освітньому процесі або у праві брати участь у заходах, що проводяться в закладі освіти, у тому числі на підставі надання чи ненадання благодійної допомоги закладу освіти.

3. Забезпечення територіальної доступності:

1) за закладом освіти закріплюється територія обслуговування;

2) здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотному напрямку.

4. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти:

1) рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом:
визначення правил зарахування до закладу освіти;
зарахування до закладу освіти без проведення конкурсу;
територіальної доступності повної загальної середньої освіти;
фінансування закладу освіти за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в обсязі, достатньому для виконання державних стандартів та ліцензійних умов;
дотримання вимог законодавства щодо доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;
використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини;
дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини;
9
2) до закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:
проживають на території обслуговування закладу освіти;
є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
є дітьми працівників цього закладу освіти.
Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти;

3) зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється відповідно до Порядоку, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Організація освітнього процесу:

1) освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами;

2) на кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.
Освітній процес організовується за такими циклами:
перший цикл початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання);
перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);
другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
перший цикл профільної середньої освіти - профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти - профільний (11 рік навчання);

3) освітній процес у закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175
10
навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день;

4) структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.
Безперервна навчальна діяльність учнів закладу не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-11 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2. Освітня програма:

1) заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.
Освітня програма може розробляється на основі Базового компонента дошкільної освіти, відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог законодавства.
Освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.
Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.
Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

2) освітня програма закладу освіти має:
відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;
визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

11

містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.
Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти;

3) не може використовуватися освітня програма, що не передбачає досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами;

4) на основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

3. Формування класів (груп) у закладі освіти:

1) з метою належної організації освітнього процесу у закладі освіти формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні.
У випадку звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку;

2) кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:
24 учнів, які здобувають початкову освіту;
30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.
У випадку, якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.
12
Наповнюваність групи дошкільного підрозділу дітьми, виходячи з потреб та відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.14), становить:
для дітей від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
в оздоровчий період до 15 осіб;
в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох з особливими потребами).
Засновник може встановлювати меншу наповнюваність групи у закладі освіти;

3) кількість вихованців, учнів у навчальних приміщеннях закладу освіти має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці);

4) у початковій школі діти (незалежно від їх кількості) одного або різного віку можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Освітній процес у таких класах може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.
Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше п’яти та не більше дванадцяти осіб.
Клас функціонує на підставі Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Переведення учнів на наступний рік навчання в закладі освіти:

1) учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.
Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання;

2) учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством;

3) переведення учнів здійснюється на підставі Порядку переведення учнів на наступний рік навчання, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня:

13
1) забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня у закладі освіти реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних у закладі освіти. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується батьками.
Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку.
Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.
У випадку здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу індивідуальний навчальний план складається в обов’язковому порядку, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня та/або його батьків;

2) питання забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами). Заява, зокрема, має містити обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми закладу освіти (її окремих освітніх компонентів). Відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні індивідуального навчального плану може бути оскаржено до керівника та/або Засновника закладу освіти або відділу освіти відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

3) учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти;

4) за результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти, у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), за однією з індивідуальних форм її здобуття чи
14
переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти.

6. Виховний процес:

1) виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовується на формування:
відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
громадянської культури та культури демократії;
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості;

2) єдність навчання, виховання і розвитку вихованців та учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

7. Заохочення і відзначення учнів:

1) за особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть

15
застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення;

2) види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, відноситься нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю;

3) рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти.
Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

8. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація:

1) кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти;

2) основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання;

3) формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.
Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік;

4) річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання;

5) оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.
Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.
16
У випадку відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У випадку повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.
Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

6) у випадку вибуття учня із закладу освіти (виїзд за кордон) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково;

7) оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладі освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

9. Документи про освіту:

1) після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:
свідоцтво про початкову освіту;
свідоцтво про базову середню освіту;
свідоцтво про повну загальну середню освіту;
2) у документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством.

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасники освітнього процесу:

1) Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:
учні;
педагогічні працівники;
інші працівники закладу освіти;
батьки учнів;
асистенти дітей (у випадку їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону «Про повну загальну середню освіту»);

17
2) залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу освіти;

3) не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

2. Учні:

1) учні мають право на:
навчання впродовж життя та академічну мобільність;
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
якісні освітні послуги;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
відзначення успіхів у своїй діяльності;
свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
повагу людської гідності;
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

18
2) учні зобов'язані:
виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

3) забороняється залучення учнів під час освітнього процесу:
до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України;
до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».
Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.
Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється;

4) учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання;

5) особи з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) особи з особливими освітніми потребами здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України;

19
7) харчування учнів у закладі освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.
Відповідальність за організацію харчування у закладі освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на керівника закладу освіти.
Харчування учнів у закладі освіти здійснюється відповідно до Норм та порядоку організації харчування учнів у закладах освіти, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Здоров’я учнів:

1) заклад освіти створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя;

2) учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3) заклади охорони здоров’я спільно із закладом освіти щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів.

4. Педагогічні працівники:

1) на посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки;

2) педагогічні працівники мають право на:
академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
педагогічну ініціативу;
розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою інфраструктурою закладу освіти;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
20
вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
захист професійної честі та гідності;
індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
безпечні і нешкідливі умови праці;
подовжену оплачувану відпустку;
участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

3) педагогічні працівники зобов’язані:
дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
дотримуватися педагогічної етики;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
21
дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);
забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;
використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;
володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.

5. Педагогічна інтернатура:

1) особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

2) педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.
Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:
супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);
різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо);

22
3) виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю);

4) відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

6. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників:

1) робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.
Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства;

2) Засновник, відділ освіти, керівник закладу освіти не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовою інструкцією;

3) педагогічна діяльність вчителя включає:
діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень;
окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у співвідношенні до тарифної ставки, визначені пп.2 п.3 ст 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим договором та/або посадовою інструкцією.
Педагогічним працівникам встановлюються доплати та підвищення посадового окладу за окремі види педагогічної діяльності. Розмір таких доплат та підвищень, порядок та умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Засновник та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

4) педагогічне навантаження вихователя закладу освіти становить 30 годин, асистента вчителя у закладі освіти - 25 годин на тиждень;

23
5) розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.
Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше норми, встановлюється за його письмовою згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів, що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю;

6) оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших актів законодавства.

7. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів:

1) батьки учнів мають право:
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей;
звертатися до закладу освіти, відділу освіти з питань освіти;
обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
подавати керівництву або Засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти;
24
2) батьки учнів зобов'язані:
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;

3) на батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

8. Інклюзивне навчання:

1) заклад освіти на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні класи (групи) у порядку, визначеному законодавством;

2) організація інклюзивного навчання у закладі освіти здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

 

25
3) потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків;

4) відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби);

5) індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються індивідуально та/або в груповій формі;

6) особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя;

7) в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня - соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою.
Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків;

8) для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у закладі облаштовується ресурсна кімната та медіатека за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

9) оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти, індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до керівника, Засновника закладу освіти чи віддлу освіти відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений законодавством.

26
9. Громадське самоврядування в закладі освіти:

1) громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом;

2) громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту»;

3) у закладі освіти діють:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи учнівського самоврядування;
органи батьківського самоврядування;

4) повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законом «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.
У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування закладу освіти не мають права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування закладу освіти;

5) вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування).
Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.
Загальні збори колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

10. Учнівське самоврядування:

1) у закладі освіти діє учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.
27
Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.
Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування;

2) учнівське самоврядування діє на рівні класу.
Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви;

3) керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування;

4) інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування;

5) з питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу освіти керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.
Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності;

6) органи учнівського самоврядування мають право:
брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення та харчування;
проводити за погодженням з керівником закладу освіти організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;
брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у закладі освіти;
вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу;

 

28
7) діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу;

8) засади учнівського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти;

9) рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

11. Самоврядування працівників закладу освіти:

1) вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти є загальні збори трудового колективу закладу освіти.
Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються полеженням про загальні збори трудового колективу, затвердженим керівником закладу освіти;

2) загальні збори трудового колективу:
розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;
затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
обирають комісію з трудових спорів.
Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством;

3) рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

12. Батьківське самоврядування закладу освіти:

1) у закладі освіти може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через
29
органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом;

2) батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо);

3) батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти;

4) рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.
Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.
Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству;

5) органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами;

6) працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

1. Система управління закладом освіти:

1) управління закладом освіти здійснюють:
Засновник або уповноважений ним орган – відділ освіти;
керівник закладу освіти;
педагогічна рада;
вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти;

2) органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні закладом освіти у порядку та межах, визначених

30
законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

2. Засновник закладу освіти:

1) Засновник закладу освіти:
затверджує статут (його нову редакцію);
приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти;
затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти та склад конкурсної комісії;
доручає відділу освіти укласти контракт з переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти відповідно до вимог чинного законодавства;
затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку закладу;
фінансує виконання стратегії розвитку закладу освіти, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства;

2) Засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

3. Відділ освіти

1) відділ освіти:
за рішенням Засновника організовує проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти;
здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
затверджує кошторис закладу освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

2) відділ освіти зобов’язаний забезпечити:

31
дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час реконструкції будівлі, приміщень закладу освіти;
можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти;
оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

3) Засновник, відділ освіти не можуть делегувати керівнику, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського самоврядування закладу освіти власні повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

4. Керівник закладу освіти:

1) керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Повноваження керівника закладу освіти визначаються законодавством та цим Статутом;

2) не може обіймати посаду керівника закладу освіти особа, яка:
є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину;
позбавлена права обіймати відповідну посаду;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

3) керівник закладу освіти має право:
діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
32
призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
визначати режим роботи закладу;
ініціювати перед Засновником питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти;

4) керівник закладу освіти зобов’язаний:
виконувати закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
планувати та організовувати діяльність закладу освіти;
розробляти проєкт кошторису та подавати його відділу освіти на затвердження;
надавати щороку відділу освіти пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах затвердженого кошторису;
забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;
затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
затверджувати посадові інструкції працівників закладу освіти;
організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
затверджувати освітню програму закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;
забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
33
контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти;
сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі освіти;
формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу освіти;
створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;
звітувати щороку на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;
виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, цим Статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.
Керівник закладу освіти зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин;

5) керівник закладу освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом і строковим трудовим договором.

34
5. Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу освіти:

1) керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого Засновником;

2) рішення про проведення конкурсу приймається Засновником:
не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу освіти;
не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

3) оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті відділу освіти та на офіційному вебсайті закладу освіти наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу;

4) для проведення конкурсу Засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
Засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу;

5) протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти за рішенням Засновника призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.
Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
35
6) трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
З особою, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу освіти, призначеного вперше;

7) керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.
Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється начальником відділу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.
Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:
порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених законодавством;
неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

6. Педагогічна рада:

1) педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти.
Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом;

2) педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник закладу освіти;

36
3) педагогічна рада:
схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;
схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;
схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу освіти;
розглядає інші питання, віднесені законодовством та/або Статутом закладу освіти до її повноважень;

4) засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У випадку рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради;

5) рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.

7. Піклувальна рада закладу освіти:

 

37
1) піклувальна рада закладу освіти може утворюватись за рішенням відділу освіти на визначений ним строк;

2) піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами;

3) піклувальна рада:
аналізує та оцінює діяльність закладу освіти і його керівника;
розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу освіти та аналізує стан їх виконання;
сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;
має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;
може вносити відділу освіти подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти;

4) склад піклувальної ради формується відділом освіти з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів селищної ради.
До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти;

5) піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У випадку рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар;

6) члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом освіти з правом дорадчого голосу;

38
7) піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником закладу освіти.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти:

1) внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та включє механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.
Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти розробляється закладом освіти на основі методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти:

1) кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності;

2) система та механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти формуються відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;

3) керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції;

4) порушеннями академічної доброчесності у системі загальної середньої освіти є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України «Про освіту», а також такі форми обману, як:
надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;
використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;
проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;
39
необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації;

5) педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності:
не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;
не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
можуть бути позбавлені педагогічного звання;

6) факт порушення академічної доброчесності враховується під час:
вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти;

7) за порушення академічної доброчесності до учня може бути застосовано такі види академічної відповідальності:
зауваження;
повторне проходження підсумкового оцінювання;
повторне проходження державної підсумкової атестації;
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;

8) рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника;

9) рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
Рішення про позбавлення учня призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством;

10) види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими
40
порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.
Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти.

3. Державні стандарти:

1) виконання державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти є обов’язковим для закладу освіти;

2) заклад освіти зобов’язаний створити умови для виконання учнями вимог відповідних державних стандартів;

3) для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом, до штату закладу освіти вводяться посади асистента вчителя та інші посади, необхідні для роботи з такими особами.

4. Атестація педагогічних працівників:

1) атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

2) за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання.

5. Сертифікація педагогічних працівників:

1) сертифікація здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню;

2) засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом України «Про освіту»;

3) право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють не менше двох років у закладі освіти та мають педагогічне навантаження;

 

41
4) педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік;

5) педагогічні працівники, які отримали сертифікат:
отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності);
впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);
можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

6) успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

6. Громадська акредитація закладу освіти:

1) громадська акредитація закладу освіти проводиться за ініціативою його керівника відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством, та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

2) успішні результати громадської акредитації закладу освіти засвідчуються сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років;

3) заклад освіти вважається таким, що пройшов інституційний аудит у плановому порядку, якщо має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти;

4) інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу освіти оприлюднюється на вебсайті закладу освіти та/або Засновника протягом 10 днів з дня видачі сертифіката і надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

 

42
1) кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».
Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на території відповідної (за місцем проживання такого педагогічного працівника) області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації;

2) загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.
Педагогічним працівникам відшкодовуються відповідно до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення кваліфікації;

3) на основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу освіти формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу освіти.

8. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення:

1) інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу здійснюється шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до Інтернету, надання електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством;

2) відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність закладу освіти формуються та оприлюднюються відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту».

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Державний нагляд (контроль):

1) державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на
43
забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності;

2) державний нагляд (контроль) у сфері освіти (інституційний аудит, позапланові перевірки) здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами;

3) підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти є:
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, до якого додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення (за наявності);
необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);
звернення освітнього омбудсмена.

2. Громадський нагляд (контроль):

1) громадський нагляд (контроль) здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) - громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників;

2) безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

8. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Фінансування закладу освіти:

1) фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування закладу освіти за рахунок коштів державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевому бюджету.

44
Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.
Кошти інших трансфертів з державного бюджету місцевому бюджету можуть спрямовуватися на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення учнів та педагогічних працівників підручниками (посібниками), навчальним обладнанням, засобами навчання та на інші цілі, визначені законодавством.

2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти:

1) заклад освіти провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.
Бюджетні кошти використовуються закладом освіти, у межах затвердженого кошторису, зокрема на:
формування структури закладу освіти та його штатного розпису;
оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти;
оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
оплату відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти;

2) іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути:
доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
гранти;
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти відповідно до затвердженого кошторису.
Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування;

3) отримані закладом освіти кошти використовуються відповідно до цього Статуту, зокрема для організації та забезпечення діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законом;

4) фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується відділом освіти з урахуванням пропозицій закладу освіти;

45
5) заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник закладу освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.
Заклад освіти не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення його учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.
У закладі освіти під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.
Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі освіти платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах;

6) заклад освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

7) порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік закладу освіти здійснюється через централізовану бухгалтерію.

3. Штатний розпис закладу освіти:

1) штатний розпис закладу освіти розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується керівником закладу освіти за погодженням із відділом освіти.

4. Майно закладу освіти:

1) до майна закладу освіти належать:
нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби тощо;

 

46
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
інші активи, передбачені законодавством.
Майно закладу освіти належить йому на правах оперативного управління;

2) основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу освіти не підлягає вилученню, крім випадків, встановлених законом;

3) об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладом освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу відповідно до законодавства;

4) усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна закладу освіти, використовуються виключно на потреби закладу освіти;

5) майно закладу освіти, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Заклад освіти не може бути приватизований або в будь-який інший спосіб переданий у приватну власність.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Заклад освіти маюєправо укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

2. Заклад освіти, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів і програм.

 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

2. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення Засновника

47
відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» або за рішенням суду.

3. У разі припинення діяльності закладу освіти (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу за рішенням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах спільної власності Володарської селищної ради або зараховуються до доходу місцевого бюджету в частині грошових коштів.

4. У разі реорганізації закладу освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

6. Заклад освіти є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником шляхом викладення Статуту в новій редакції.

3. Зміни та доповнення до установчих документів вносяться при змінах чинного законодавства та набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 № 224-04-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про ЛОБАЧІВСЬКУ ФІЛІЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Володарка
2021 рік
2
1. Загальні положення

1. ЛОБАЧІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад освіти), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Статуту закладу освіти та цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.
Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року №1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за №1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти, Статутом закладу освіти і цим Положенням.

3. Метою діяльності філії є формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу освіти.

4. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти Засновник.

2. Організація освітнього процесу
3
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Статутом закладу освіти та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.

6. Учням філії, документ про освіту видається закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти та Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року №944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

3. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посаду завідувача філії неможливо ввести, керівник закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.

4
4. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

4. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його Засновником.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (із змінами).

5. Філія користується майном закладу освіти на правах оперативного управління.

6. Філія спільно із закладом освіти можуть використовувати наявне майно, у тому числі шкільний автобус, спортивне обладнання тощо.

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 №224-04-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про БЕРЕЗНЯНСЬКУ ФІЛІЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

 

смт Володарка
2021 рік
2
1. Загальні положення

1. БЕРЕЗНЯНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад освіти), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Статуту закладу освіти та цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової освіти.
Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року №1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за №1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти, Статутом закладу освіти і цим Положенням.

3. Метою діяльності філії є формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу освіти.

4. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти Засновник.

2. Організація освітнього процесу
3
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Статутом закладу освіти та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.

6. Учням філії, документ про освіту видається закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти та Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року №944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

3. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посаду завідувача філії неможливо ввести, керівник закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.

4
4. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

4. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його Засновником.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (із змінами).

5. Філія користується майном закладу освіти на правах оперативного управління.

6. Філія спільно із закладом освіти можуть використовувати наявне майно, у тому числі шкільний автобус, спортивне обладнання тощо.

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 № 224-04-VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про ЗАВАДІВСЬКУ ФІЛІЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

смт Володарка
2021 рік

2
1. Загальні положення

1. ЗАВАДІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад освіти), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Статуту закладу освіти та цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової освіти.
Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року №1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за №1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти, Статутом закладу освіти і цим Положенням.

3. Метою діяльності філії є формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу освіти.

4. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти Засновник.

2. Організація освітнього процесу
3
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Статутом закладу освіти та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.

6. Учням філії, документ про освіту видається закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти та Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року №944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

3. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посаду завідувача філії неможливо ввести, керівник закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.

4
4. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

4. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його Засновником.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (із змінами).

5. Філія користується майном закладу освіти на правах оперативного управління.

6. Філія спільно із закладом освіти можуть використовувати наявне майно, у тому числі шкільний автобус, спортивне обладнання тощо.

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 № 224-04-VIII

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про КОСІВСЬКУ ФІЛІЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

смт Володарка
2021 рік
2
1. Загальні положення

1. КОСІВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад освіти), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Статуту закладу освіти та цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової освіти.
Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року №1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за №1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти, Статутом закладу освіти і цим Положенням.

3. Метою діяльності філії є формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу освіти.

4. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти Засновник.

2. Організація освітнього процесу
3
1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Статутом закладу освіти та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.

6. Учням філії, документ про освіту видається закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти та Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року №944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

3. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посаду завідувача філії неможливо ввести, керівник закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.

4
4. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

4. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його Засновником.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (із змінами).

5. Філія користується майном закладу освіти на правах оперативного управління.

6. Філія спільно із закладом освіти можуть використовувати наявне майно, у тому числі шкільний автобус, спортивне обладнання тощо.

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення четвертої сесії
селищної ради
VIIІ скликання
21.05.2021 № 224-04-VIII

 

ПОЛОЖЕННЯ
про ТАРГАНСЬКУ ФІЛІЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

 

 

смт Володарка
2021 рік

2

1. Загальні положення

1. ТАРГАНСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад освіти), що не має статусу юридичної особи і діє на підставі Статуту закладу освіти та цього Положення.
Філія забезпечує здобуття початкової середньої освіти.
Філія має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.
Дошкільний підрозділ діє відповідно до Статуту закладу освіти та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (із змінами), Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №306 (із змінами), Положенням про опорний заклад освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 (із змінами), Типовим положенням про філію закладу освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року №1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за №1/31453, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Засновника, наказами відділу освіти, Статутом закладу освіти і цим Положенням.

3. Метою діяльності філії є формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу освіти.

4. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію закладу освіти Засновник.

3
2. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Статутом закладу освіти та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти.

6. Учням філії, документ про освіту видається закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти та Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року №944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

3. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.
Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посаду завідувача філії неможливо ввести, керівник закладу освіти виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

 

4

3. Завідувач філії, педагогічні та інші працівники філії є працівниками закладу освіти.

4. Керівник закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.
Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією.
У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

4. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису закладу освіти його Засновником.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 (із змінами).

5. Філія користується майном закладу освіти на правах оперативного управління.

 

5
6. Філія спільно із закладом освіти можуть використовувати наявне майно, у тому числі шкільний автобус, спортивне обладнання тощо.

 

Перший заступник селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (підпис) Юрій СЛОБОДСЬКИЙ

 

© 2023. ВОЛОДАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ